1 § Namn, hemort, datum för bildande och språk

Föreningens namn är Iskmo-Jungsund Bollklubb rf.

Föreningens hemort är Korsholms kommun.

Föreningen grundades 21 januari 1986.

Föreningens språk är svenska.

Föreningens verksamhetsområde är Norra Korsholm med omgivningar.

2 § Föreningens syfte

Föreningens syfte är att främja motion och idrott samt frivilligarbete inom motion och idrott inom föreningens verksamhetsområde, så att alla har möjlighet att utöva och delta i motionsidrott, hälsomotion, tävlingsidrott och föreningsverksamhet med anknytning till dessa enligt sina egna förutsättningar och behov. Föreningens huvudsakliga idrotter är fotboll och futsal, men även annan idrottsverksamhet kan anordnas enligt medlemmarnas önskemål.

3 § Fullföljande av syftet

Föreningen fullföljer sitt syfte

1 genom att erbjuda

  • motionsidrott och hälsomotion
  • tävlingsidrott
  • handledning och träningsverksamhet
  • informations- och pr-verksamhet
  • utbildning

2 genom att påverka motions-, idrotts- och föreningsärenden inom sitt område

3 genom att bedriva publikationsverksamhet.

Som stöd för sin verksamhet kan föreningen ta emot bidrag, donationer och testamenten, äga lösöre och fast egendom som behövs för verksamheten samt anskaffa medel genom att ordna nöjes- och danstillställningar, varu- och penninginsamlingar, lotterier och bingoverksamhet. Föreningen kan även bedriva näringsverksamhet som har en direkt anknytning till föreningens syfte eller är av ringa ekonomisk betydelse.


4 § Föreningens medlemskap i andra föreningar

Årsmötet beslutar om föreningens medlemskap i andra föreningar.

Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig att följa stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i.

5 § Föreningens medlemmar

Var och en som förbinder sig att betala anslutnings- och medlemsavgift, följa föreningens stadgar och beslut kan godkännas som medlem på beslut av föreningens styrelse.

En person som fyllt 18 år kan antas som ordinarie medlem i föreningen. En person som ännu inte har fyllt 18 år kan antas som juniormedlem.

På framställning av styrelsen kan årsmötet kalla en person till hedersmedlem, om denna har främjat föreningens verksamhet avsevärt.

Till hedersordförande kan årsmötet kalla en person som förtjänstfullt fungerat som föreningens ordförande.

Som stödmedlem kan föreningens styrelse godkänna en person eller ett samfund med rättsförmåga som vill stödja föreningens verksamhet genom en årlig avgift eller engångsavgift för stödmedlemmar.


6 § Rättskydd

Föreningen och föreningens medlemmar förbinder sig till idrottens rättsskyddsnämnds befogenheter och förbinder sig att följa nämndens beslut.

7 § Utträde ur föreningen

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet. Utträdet anses ha skett genast när anmälan har gjorts, men en utträdande medlem är skyldig att betala sina avgifter och uppfylla andra stadgeenliga skyldigheter till utgången av pågående kalenderår.

8 § Uteslutning av medlem till följd av obetald medlemsavgift

En medlem anses ha utträtt, om hen har underlåtit att betala en medlemsavgift som förfallit för fyra månader sedan.

9 § Uteslutning av medlem och övriga disciplinära åtgärder

Den som blir medlem i föreningen förbinder sig att följa

 • föreningens stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem
 • stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem
 • idrottens etiska principer
 • gällande internationellt och nationellt antidopningsregelverk, det internationella grenförbundets antidopningsregelverk och internationella olympiska kommitténs antidopningsregelverk
 • de regelverk som förbjuder manipulering av tävlingsresultat och tävlingsevenemang.

Föreningen kan bestraffa en föreningsmedlem eller föreningsaktiv som genom att betala medlemsavgiften har förbundit sig att följa dessa stadgar.

Straffbart är

 • att agera på ett sätt som uppfyller villkoren för uteslutning enligt föreningslagen
 • att bryta mot dessa stadgar eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem
 • att bryta mot stadgarna för de organisationer som föreningen är medlem i eller andra bestämmelser och beslut som grundar sig på dem
 • att göra sig skyldig till dopningsbrott
 • att agera emot föreningens syfte
 • att skada föreningens rykte inom eller utanför föreningens verksamhet
 • att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott
 • att göra sig skyldig till brott inom eller utanför föreningens verksamhet, om brottet har lett till ett villkorligt eller ovillkorligt fängelsestraff.

Med att bryta mot de etiska principerna för motion och idrott avses

 • att använda eller främja användning av droger och dopningsmedel
 • att uppträda offentligt under påverkan av alkohol eller narkotika inom föreningens verksamhet
 • att uppträda osakligt under tävling eller träning
 • att använda våld, grovt språk och osaklig kritik
 • att syssla med idrottsbedrägeri, såsom att manipulera en tävlingsplats eller ett tävlingsredskap
 • att manipulera eller försöka manipulera tävlingsresultat och tävlingsevenemang
 • att själv eller via ett ombud slå vad om en tävling som man själv deltar i
 • att göra lagstridig reklam
 • att utsätta en person för någon form av sexuella trakasserier eller könstrakasserier, oavsett om handlingen leder till ett straffrättsligt straff
 • att uppträda rasistiskt inom eller utanför föreningen
 • att muta.

Straffet kan vara en varning, böter, en tillfällig begränsning av medlemsrättigheterna, spelförbud, förbud att delta i föreningens verksamhet eller uteslutning från föreningen.

Beslut om uteslutning och andra disciplinära åtgärder och de straff som dessa medför fattas av styrelsen. Den berörda personen ska alltid höras innan beslutet fattas.

Årsmötet kan på förslag av styrelsen besluta att den disciplinära makten ska överföras på ett särskilt disciplinorgan och godkänna en egen instruktion för detta organ.

Ett beslut om uteslutning eller disciplinära åtgärder träder i kraft omedelbart och anses ha nått den berörda personen fem dagar efter att beslutet har sänts som rekommenderat brev. Ett beslut kan delges bevisligen även på annat sätt, varmed beslutet anses ha nått den berörda personen vid tidpunkten för delgivningen.

En person som utesluts ur föreningen eller döms till disciplinära åtgärder har inte rätt att återkräva avgifter som han eller hon har betalat till föreningen.

Dopningsbrott och de följder som dessa medför för en föreningsmedlem fastställs i de ovannämnda antidopningsregelverken.

Om en person misstänks ha brutit mot grenförbundets eller en annan paraplyorganisations regler eller bestämmelser, har denna organisation den primära disciplinära makten. Föreningen ska beakta dessa organisationers disciplinbeslut i sitt eget disciplinförfarande.

10 § Anslutnings- och medlemsavgifter

Föreningens årsmöte beslutar årligen om anslutnings- och medlemsavgifterna för ordinarie medlemmar och juniormedlemmar samt om avgifterna för stödmedlemmar. Hedersmedlemmar och hedersordförande betalar inga avgifter.

Anslutnings- och medlemsavgifterna kan vara olika för olika medlemsgrupper.

11 § Föreningens ordinarie och extra möten

Föreningen håller årsmöte i februari-april. Platsen och den exakta tidpunkten för mötet fastställs av styrelsen.

Inbjudan till ordinarie och extra årsmöte ska publiceras minst 14 dagar före mötet på föreningens webbplats eller genom att sända möteskallelsen till den e-postadress som medlemmen har uppgett.

12 § Årsmöte


Ärenden på årsmötet

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesfunktionärer:

a) ordförande

b) sekreterare

c) två protokolljusterare

d) vid behov två rösträknare

3 Konstaterande av vilka röstberättigade medlemmar som är närvarande

4 Mötets laglighet och beslutsförhet

5 Godkännande av föredragningslista

6 Beslut om föreningens medlemskap i andra organisationer och sammanslutningar

7 Presentation av styrelsens årsberättelse och bokslut samt verksamhetsgranskarnas utlåtande

8 Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvarsskyldiga.

9 Beslut om anslutnings-, medlems- och stödmedlemsavgifternas storlek

10 Beslut om fastställande av verksamhetsplanen och budgeten

11 Val av ordförande och andra medlemmar i styrelsen

12 Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter

13 Övriga ärenden som anges i möteskallelsen

14 Mötet avslutas

Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid årsmötet, ska denna skriftligen meddela detta till styrelsen senast 30 dagar före mötet.

13 § Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om styrelsen anser det vara nödvändigt, om årsmötet så beslutar eller om minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar har inlämnat ett skriftligt förslag till styrelsen om detta på grund av ett specifikt ärende. I kallelsen till extra möte ska anges det ärende på grund av vilket mötet sammankallas. Extra möte ska hållas inom två månader från att medlemmarna har begärt detta på ovannämnda sätt.

14 § Protokoll

På föreningens och dess styrelses, sektioners och utskotts möten ska det föras protokoll. Protokollen från föreningens och styrelsens möten ska undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt granskas av en utvald protokolljusterare.

Protokollen från styrelsens, sektionernas och utskottens möten justeras direkt eller på följande möte.

15 § Omröstning

I sakfrågor utgörs mötets beslut av den åsikt som understöds av mer än hälften av rösterna. I personval väljs de personer som fått flest röster (relativ majoritet). Om det finns bara en kandidat, krävs ändå mer än hälften av rösterna för att denna person ska bli vald (absolut majoritet). Om rösterna faller jämnt, avgör ordförandens röst i sakfrågor och lotten vid personval. Vid alla möten används sluten omröstning om någon kräver det.

Alla ordinarie medlemmar och femton år fyllda juniormedlemmar som har betalat sin anslutningsavgift och medlemsavgift före mötet samt hedersmedlemmar och hedersordförande har en röst. Stödmedlemmar har inte rösträtt. Man kan inte rösta med fullmakt.


16 § Föreningens administration

Föreningens verksamhet och ekonomi leds av styrelsen, som består av en ordförande, 59 medlemmar och 2 suppleanter. Ordförande, medlemmarna och suppleanterna väljs för ett verksamhetsår.

Till styrelsen väljs både män och kvinnor, om inga särskilda skäl föreligger.

Styrelsen utser en viceordförande inom sig. Styrelsen väljer också en sekreterare, en kassör och övriga nödvändiga funktionärer, vilka också kan väljas utanför styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller om denna har förhinder, på kallelse av viceordföranden, när dessa anser det nödvändigt eller när hälften av styrelsemedlemmarna skriftligen kräver det.

Styrelsen är beslutsför när ordföranden, eller vid förhinder viceordföranden, och därtill minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande.

Styrelsens uppgift är i synnerhet att

1 verkställa årsmötets beslut

2 leda och utveckla föreningens verksamhet

3 utse nödvändiga sektioner, utskott och arbetsgrupper samt ordförande för dessa

4 sammankalla och förbereda årsmötet

5 ansvara för föreningens ekonomi

6 föra en medlemsförteckning

7 sammanställa föreningens bokslut och årsberättelse

8 göra upp en verksamhetsplan och budget för följande verksamhetsår

9 sköta föreningens informationsverksamhet

10 anta och utesluta medlemmar samt besluta om disciplinära åtgärder mot medlemmar

11 utse och avskeda föreningens anställda funktionärer och avtala om deras förmåner

12 besluta om beviljande av föreningens förtjänsttecken och ge förslag till övriga heders- och förtjänsttecken

13 vidta andra åtgärder för föreningens bästa

14 överlåta räkenskaperna till verksamhetsgranskarna för granskning senast två veckor före årsmötet.

17 § Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är ett kalenderår.

18 § Namntecknare

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med kassören eller sekreteraren. Namntecknarna ska vara myndiga.


19 § Sektioner, utskott och lag

Föreningens sektioner, utskott och lag får besluta om sin interna verksamhet, dock så att föreningens styrelse bestyrker deras rättshandlingar.

Styrelsen beslutar om föreningens och dess sektioners eller lags ekonomiförvaltning. De medel som personer som deltar i sektionens, lagets och föreningens verksamhet samlat in i föreningens namn är i regel föreningens medel. Styrelsen beslutar hur dessa medel ska användas.


20 § Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet av rösterna. Det ska anges i möteskallelsen att en ändring av stadgarna kommer att behandlas.

21 § Upplösning av föreningen

Beslut om att föreningen ska upplösas fattas av årsmötet med minst tre fjärdedelars majoritet av majoritet av rösterna.Det ska anges i möteskallelsen att en upplösning av föreningen kommer att behandlas.


22 § Överlåtelse av föreningens medel

Om årsmötet beslutar att föreningen ska upplösas, ska föreningens medel överlåtas till något ändamål som främjar fysisk fostran inom föreningens verksamhetsområde enligt beslutet på det möte som besluter om upplösningen. Boutredningsmännen utses av årsmötet.

Upplösning av föreningen ska anmälas till föreningsregistret.

23 § Uppnådda medlemsrättigheter

Uppnådda medlemsrättigheter kvarstår.

Iskmo-Jungsund Bollklubb rf,

c/o Eva Karlsson,
Alfredsgränden 5,

65710 Singsby
foreningen@ijbk.fi

FO-nummer 1773979-2